Verslag Algemene Ledenvergadering S.V. CLIAS d.d. woensdag 16 oktober 2019
Locatie: kantine Wildervanckhal, Woortmanslaan 1, Wildervank
20.00 uur Aanvang

 1. Opening
  Rob Kruisman, voorzitter heet alle aanwezigen welkom (26 mensen aanwezig).
 2. Verslag algemene ledenvergadering 20 september 2018
  Aan het begin van het afgelopen seizoen stonden we voor diverse uitdagingen:
   Met elke groep financieel quitte draaien
   Lesrooster aangepast waaronder groepen samengevoegd
   Zaalhuurachterstad bij Gemeente Veendam wegwerken
   Extra leden werven wilde niet vlotten
  Daarnaast waren de volgende punten van groot belang:
   Voorgestelde maatregelen aangenomen waaronder verhoging contributie.
   Verouderde website.
   Te weinig bestuursleden, tijdens vergadering 3 leden erbij.
  De start van afgelopen seizoen was lastig. Het bestuur heeft diverse besluiten genomen en doorgevoerd om bovengenoemde uitdagingen te realiseren. Er zijn groepen samengevoegd maar ook beëindigd (streetdance en ouder en kind gym). Ouder en kindgym is echter ook weer opgestart dit seizoen.
  De gemeente heeft de zaalhuurachterstand kwijtgescholden, waardoor we weer verder konden als vereniging.
  De website is inmiddels vernieuwd. Extra leden zijn geworven en daar zullen we ook meer doorgaan dit seizoen. De contributie is afgelopen seizoen verhoogd. Met drie nieuwe bestuursleden erbij, heeft het bestuur de schouders er onder gezet afgelopen seizoen en zullen dat dit seizoen continueren.
  We hebben er uiteindelijk door alle veranderingen een succesvol seizoen van gemaakt.
 3. Jaarverslag verenigingsjaar 2018-2019
  Secretarieel verslag in een notendop:
   Realisatie solide financiële basis
   Stopzetting streetdance
   PR en communicatie verbeterd: regelmatig een nieuwsbrief, Facebook en Instagram worden goed gebruikt. Elke groep heeft een groepsapp met de trainer.
   Stabieler trainerskader en bestuur. Er zijn regelmatig vergaderingen van bestuur met kader.
   Veel prijzen gewonnen op regionaal en nationaal niveau
   Nieuwe website gelanceerd. Het contactformulier hierop wordt veelvuldig gebruikt. Er worden veel proeflessen aangevraagd.
   Diverse acties waren succesvol!
 4. Financieel jaarverslag 2018-2019 a) Toelichting door Rob Kruisman en Alex Wolfs
  Vorig seizoen waren de daadwerkelijke kosten lager dan begroot. Verder diverse opbrengsten. Hetgeen heeft geleid tot een positief resultaat.
  b) Kascommissie
  De financiën zijn gecontroleerd door de kascommissie. De kascommissie bestaat uit 2 personen: Inez Harms en Christien Keizer. Zij hebben de financiën goedgekeurd.
  c) Contributie 2019-2020
  Vorig jaar is er een verhoging gevraagd aan de leden. Daar is men mee akkoord gegaan. Het voorstel is om dit jaar geen contributieverhoging door te voeren.. Leden zijn akkoord dat de contributie gelijk blijft.
 5. Pauze
 6. Bestuursverkiezing
  Naam bestuurslid
  Functie
  Status
  Rob Kruisman
  Voorzitter
  Treedt af op 16 oktober a.s., niet herkiesbaar
  Janneke Trenning
  Penningmeester
  Treedt af op 16 oktober a.s., herkiesbaar
  Karen Diephuis
  Secretaris
  Zittend lid tot 2020
  Aukje de Jong
  Algemeen bestuurslid
  Treedt af op 16 oktober a.s., herkiesbaar
  Johan van der Laan
  Algemeen bestuurslid Zittend lid tot minimaal 2021
  Marjan v/d Oosterkamp
  Algemeen bestuurslid Zittend lid tot minimaal 2021
  Alex Wolfs
  Algemeen bestuurslid Zittend lid tot minimaal 2021, stelt zich verkiesbaar als voorzitter
  Vacature
  Algemeen bestuurslid
  Per 16 oktober a.s.
  Er wordt anoniem schriftelijk gestemd met voor of tegen voor de volgende bestuursleden:
   Janneke Trenning
   Aukje de Jong
   Alex Wolfs
  Uitslag: drie/kwart van de stemmen is doorslaggevend. Meer dan drie/kwart van de ALV is voor. Aangenomen: Janneke Trenning, penningmeester. Aukje de Jong, algemeen bestuurslid. Alex Wolfs, voorzitter.
  De secretaris wil dit seizoen al taken overdragen. Aftredend m.i.v. volgend seizoen.
  Rob Kruisman treedt af als voorzitter en krijgt bloemen en chocola. De nieuwe voorzitter, Alex Wolfs, neemt de vergadering over van Rob.
 7. Toekomstbeeld.
  De voorzitter schetst het toekomstbeeld voor S.V. Clias:
   Financieel gezond blijven
   Minimaal 100 leden
   Leden werven voor Herenturnen en Ouder & Kind gymnastiek
   Breed en kwalitatief trainerskader
   Focus op zowel recreatieve als wedstrijdleden
   Nieuwe trainingspakken voor wedstrijdleden gesponsord door Aannemersbedrijf Koen Meijer. Dit betekent dat de koop- en huurovereenkomsten komen te vervallen. Alle wedstrijdleden krijgen een trainingspak kosteloos in bruikleen. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst getekend.
   Meer sponsoring naast Nedmag en Aannemerbedrijf Koen Meijer
   Nieuwe materialen – plankoline is al aangeschaft (sponsor Nedmag)
   Websitebeheer. Het beheer van de website is overgenomen door Hilda Koopmans. De complete jaaragenda staat op de website.
   Geen onverantwoorde uitgaven doen
   Breed en kwalitatief trainerskader
 8. Rondvraag
   Advies van een vader om de acties niet tegelijk te laten lopen. Grote clubactie en speculaasactie. Ook tegelijk met kinderpostzegels en andere acties. Het bestuur ziet in dat dit inderdaad niet het meest wenselijk is, echter door gebrek aan een activiteitencommissie, ziet het bestuur zich genoodzaakt om met zo min mogelijk inspanning toch de acties te organiseren om opbrengsten voor de vereniging te genereren. Gelukkig hebben inmiddels twee moeders aangegeven de activiteitencommissie nieuw leven in te blazen, dus in de toekomst zal dit beter gaan.
   Vraag of contributies maandelijks betaald kunnen worden. De betreffende moeder heeft aangegeven hier ook wel een bijdrage aan te willen leveren inzake de administratie.
  Andere vereniging: 1x per maand zelf overmaken + bondscontributie 1x per jaar.
  Agendapunt bestuur.
 9. De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit tegen 21.30 uur de vergadering.